>© Förenade Solhem - Kooperativa hyresrätter 2020 <
FÖRENADE SOLHEM
... med gemenskap och närhet till naturen!
FÖRENADE SOLHEM
         ... med gemenskap och närhet till naturen!
Försörjningshemmet
Under fattigstugans tid
På kommunalstämman 5 januari 1908 fattades beslut om att en "fattiggård med jordbruk" skulle anskaffas, vartill sockenmagasinfondens kapitalbehållning på c:a 13000 kronor skulle användas. Inte förrän den 28 december 1909 beslöts att inköpa Mats Mattssons gård i Elmsta för 22.000 kr.

Åren 1912-13 uppfördes den för pensionärerna avsedda byggnaden och 1914 invigdes inrättningen, inrymmande 50 platser i bruk under ledning av J.E. Adamsson. Den skulle kallas Försörjningshemmet för att visa på de humana värdena.

Särskild fattigvårdsstyrelse utsågs 1918. Tidigare hade kommunalnämnden handlagt ärendena.
1916 kom Adolf Stengård och fru Ruth Stengård hit från Gotland som föreståndare. Makarna efterträddes 1953 av Ingrid, som senare gifte sig med traktens rörmokare och blev fru Gunnarsson, mor till den rörmokare som haft huvudansvaret för rördragningarna vid den nutida ombyggningen av Solhem.

En sinnesslöanstalt, som det kallades då, d.v.s en inrättning för psykiskt handikappade, uppfördes på gården bakom huvudbyggnaden. Den rymde 15 patienter och togs i bruk 1928. När den sedan enligt nya bestämmelser skulle avvecklas 1947 hade man 17 patienter. Huset kallades även efter denna avveckling för Asylen. Det användes då till personalbostad för föreståndaren och den övriga vårdpersonal, unga ogifta kvinnor som förväntades kunna ställa upp när deras hjälp än behövdes.
Detta hus kallas efter Förenade Solhems övertagande för Rosa Villan och inrymmer fyra moderna lägenheter, varav tre i etage.

Fakta hämtade från Edvin Gustavsson "Väddö socken" och Norrtälje kommun.
Hur var det att bo här mellan
1912 och 1918?


På Roslagens Sjöfartsmuseum hittades år 2019 såväl ett "Reglemente för Väddö Försörjningshem" och "Allmänna Ordningsregler för understödstagare vid Väddö Försörjningshem". Genom att läsa dessa kan man få fram hur det kunde tänkas vara att arbeta, leva och varför man kunde hamna här som boende.

PDF filen är gjord för att skrivas ut och sättas ihop som ett häfte. Därför är sidföljden fel (8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) men ändå läsbar.
Läs PDF